Anna Lewandowska - Profesjonalny tłumacz języka angielskiego.

fot. studio ESTE

Oferta

Oferta tłumaczenia Szczecin obejmuje pisemne i ustne tłumaczenia specjalistyczne z języka angielskiego oraz na język angielski. W szczególności tłumaczę teksty z następujących dziedzin:
  • Bankowość, finanse (raporty biegłego rewidenta, opinie, bilanse, rachunki zysku i strat, narzędzia rekoncyliacyjne, subskrypcja akcji, skup wierzytelności z dyskontem bez regresu),
  • Prawo (umowy handlowe, pełnomocnictwa, umowy spółki, protokoły z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, umowy licencyjne, dokumentacja przetargowa),
  • Unia Europejska (projekty unijne, wszystkie fundusze strukturalne, Europejska Strategia Zatrudnienia, wnioski o dotację),
  • Ekonomia (zasoby ludzkie, zarządzanie zasobami ludzkimi, konkurencyjność rynku pracy, konkurencyjność polskiej gospodarki, elastyczne formy zatrudnienia, mobilność przestrzenna, bezrobocie, segmentacja rynku, gry decyzyjne, teoria gier),
  • Ochrona środowiska (hydrochemia, ochrona wód, hydrobiologia, oczyszczanie ścieków, monitoring jezior, unijne wymagania wobec ochrony środowiska w Polsce, EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), hydrologia),
  • Biznes (korespondencja handlowa, oferty handlowe, prezentacje, cenniki, ulotki, strony internetowe, ankiety zadowolenia klienta, umowy sprzedaży lub współpracy, obsługa klienta, poszczególne procedury)
Moja oferta obejmuje pisemne i ustne tłumaczenia specjalistyczne z języka angielskiego oraz na język angielski. W szczególności tłumaczę teksty z następujących dziedzin: